Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Agrárgazdaságtan

Az EU Közös Agrárpolitikája és a magyar vidékfejlesztési program

Az EU Közös Agrárpolitikája és a magyar vidékfejlesztési program

A könyv elméleti és gyakorlati útmutatóként szolgál a gazdák számára az EU 2014-2020 közötti pénzügyi és tervezési ciklusára vonatkozó Közös Agrárpolitika megértéséhez. Hatékony segítséget nyújt az új támogatási és piacszabályozási rendszer, valamint a magyar vidékfejlesztési program megismeréséhez a reformok, változások hangsúlyozásával és közérthető ismertetésével, valamint azok vállalkozás-orientált elemzésével. A könyvet haszonnal forgathatják a hazai agrároktatás szereplői és a szakmai érdek-képviseleti szervezetek is.

Eredeti ár: 3 800 Ft
Kedvezményes ár: 3 040 Ft

Korszerű farmmenedzsment

Korszerű farmmenedzsment

A könyv szerzői elismert agrárközgazdászok az USA-ban, akik tapasztalataikat egy nemzetközi kiadásra összeállított, immár a hatodik kiadását megélt kötetben teszik közzé. A kötet a piacgazdaságban érlelődött „Farmmanagement” ismeretek legkiválóbb összegzését nyújtja, amely nem hiányozhat az agrobizniszben érintett szakemberek könyvtárából. A mű magyar kiadása megismerteti az olvasót a legfontosabb gazdasági alapelvekkel és költségfogalmakkal, az erőforrás hatékony felhasználásának alapjaival. Könnyen alkalmazható, gyakorlati szemléletű tervezési és értékelési eszközöket mutat be, életszerű példákkal szemléltetve. A magyar kiadás az eredeti mű nemzetközi kiadását adaptálja, hűen követve annak szerkezetét, tematikáját, ugyanakkor fejezetenként kiegészítve az aktuális magyar viszonyok bemutatásával.

Eredeti ár: 7 900 Ft
Kedvezményes ár: 4 740 Ft

Mikroökonómia

Mikroökonómia

(Második, bővített és javított kiadás) A közgazdaságtan – melynek része a mikroökonómia is – az erőforrások legjobb hasznosításának „tudománya”. A közgazdasági ismeretek egyre több területen dolgozó szakember számára nélkülözhetetlenek, de számukra gyakran nehézséget okoz az új ismeretek elsajátítása a hagyományos szakkönyvekből. A szak- és tankönyvek általában keveset foglalkoznak a természeti erőforrások felhasználásával, a járadékelmélettel és az externáliák kérdésével, amelyek az agrár- és vidékfejlesztés területén dolgozóknak rendkívül fontosak. Ez a szakkönyv elsősorban a gazdasági agrármérnököknek, agrár- és környezetgazdasági kérdésekkel foglalkozóknak, műszaki menedzsereknek és a közgazdász BSC-képzés hallgatóinak szól, különös tekintettel a távoktatásos levelező oktatás formájában tanulókra. Haszonnal forgathatják azonban középiskolai tanárok és a más közgazdasági jellegű felnőttképzésben résztvevők és oktatók is. A gyakorlati szakembereknek ugyancsak mindig szüksége van egy olvasóbarát kézikönyvre, amelyből megismerhetik a legfrissebb információkat. A kiadvány az 2006-ban megjelent első kiadás átdolgozott, kiegészített változata. A tananyag továbbfejlesztésében a szerzők saját tapasztalataikon kívül támaszkodtak mikroökonómiát oktató kollégák tapasztalataira és a hallgatók véleményére is. Az előző kiadás használata során nagyon hasznosak voltak a gyakorlattal való kapcsolatot bemutató példák, szemelvények, melyeket a terjedelmi korlátokon belül most tovább sikerült bővíteni.

Eredeti ár: 5 900 Ft
Kedvezményes ár: 4 720 Ft

Regionális gazdaságtan

Regionális gazdaságtan

Napjaink egyik legégetôbb és egyben legizgalmasabb kérdése, hogy milyen lehetôségek mentén szükséges a fejlesztéseket megvalósítani Magyarországon az európai uniós integrációnk után. Hogyan és miként tudjuk a csatlakozás elônyeit minél jobban kihasználni és a várható nehéz helyzeteket átvészelni, hogyan tudunk teljes jogú tagként élni és megélni Európában. Az európai gazdaságba való integrálódásunk történelmi esélyt kínál a periferikus helyzetünkbôl történô kitörésre. Az integráció elônyei nem automatikusak, alapvetô alkalmazkodásra van szükség. Az európai együttmûködés és integráció eszméje már a múlt század közepe óta megfogalmazódott, tartalma és a keretei az adott kor körülményeivel összhangban változott idôrôl idôre. Felmerül a kérdés, hol a helyünk Európában? Könyvünk erre a kérdésre keresi a választ.

Eredeti ár: 4 400 Ft
Kedvezményes ár: 3 520 Ft

A családi gazdálkodás ökonómiája

A családi gazdálkodás ökonómiája

ÚJRA KAPHATÓ! Napjaink gazdasági és társadalmi folyamatai egyre inkább az egyensúlytalanság irányába változnak. Nem csupán a társadalmi, hanem a természeti környezet is változik, mégpedig negatív módon. E folyamatok nyilvánvalóvá teszik a fenntartható komplex (gazdasági-társadalmi-ökológiai) rendszerek szükségességét, melyben a háztartások kiemelt szerepet játszanak. Az egyes háztartások automatikusan a fenntarthatóság irányába egyensúlyoznak. A háztartás-üzem szimbiózisa, amely általában is jelen van a gazdaság egészében, különös sajátossággal jelenik meg a mezőgazdaságban. A családi gazdaságban szorosan összefonódik a háztartás és a gazdaság, az önellátás és az árutermelés: a tőke a család tulajdonában van, amely kontrollálja az inputokat, döntéseket hoz, de egyben végzi a termelő tevékenységet is.

Eredeti ár: 4 400 Ft
Kedvezményes ár: 3 520 Ft

A precíziós növénytermelés közgazdasági összefüggései

A precíziós növénytermelés közgazdasági összefüggései

A könyv a fenntarthatóság ökonómiai aspektusából kiindulva vizsgálja – a technológiai válaszok közül a precíziós gazdálkodásra fókuszálva – a növénytermelés agrokémiai vonatkozásait a XXI. század elején. A változó világban minden olyan gazdálkodási módnak helye és szerepe van, amely elôsegíti az imént vázolt követelményeknek való megfelelést, és hozzájárul, elôsegíti a helyes egyéni – termelôi – döntések meghozatalát. A precíziós növénytermelés megfelel, illetve megfeleltethetô a fenntarthatóság követelményrendszerének. A könyv felépítése és tartalma igazodik a felvázolt komplex kérdéskörhöz, foglalkozik a fenntarthatóság kérdésével a növénytermelésben, rendszerezi a kemikáliacsökkentési alternatívák gazdasági hatásának mérésére szolgáló módszereket – elsôdlegesen üzemgazdasági szempontból –, részletesen értékeli a precíziós növénytermelés közgazdasági értelemben vett alkalmazhatóságát, valamint kísérletet tesz annak a mérésére, hogy a kemikáliák felhasználásának milyen mértékû csökkentése lenne elérhetô a technológia minél szélesebb körû elterjesztésével.

Eredeti ár: 5 900 Ft
Kedvezményes ár: 4 720 Ft

Információs rendszerek az agrárgazdaságban

Információs rendszerek az agrárgazdaságban

Napjainkban egyre fontosabbá váltak az integrált vállalatirányítási rendszerek, az ügyfélkapcsolati rendszerek és a vezetői információs rendszerek. A rendszerek fejlesztéséhez, adaptálásához szükséges ismeretek szintén fontosak, hogy elkerüljük a rendszerek tervezésével, adaptálásával járó buktatókat. Ilyen területek az informatikai stratégia készítéséhez, a projektmenedzsmenthez és a rendszerfejlesztési-adaptációs módszertanokhoz kapcsolódó ismeretek. Könyvünkben a rendszer- és információelmélet alapjainak tárgyalása után az információs rendszerek általános jellemzőit, azt követően a vállalati rendszereket, majd az agrárgazdaság fontosabb makrorendszereit ismertetjük. Végül pedig agrárspecifikus, mikrogazdasági szintű rendszereket, megoldásokat ismertetünk, elsősorban a rendszerfejlesztők által közzétett ismertetésekre támaszkodva. A könyvet egyaránt ajánljuk a gyakorlati szakembereknek, valamint a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára.

Eredeti ár: 4 600 Ft
Kedvezményes ár: 3 680 Ft

A magyar agrárgazdaság az EU-csatlakozástól napjainkig

A magyar agrárgazdaság az EU-csatlakozástól napjainkig

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz meghatározó esemény volt az agrárgazdaság területén is. Az évtizedekkel korábbi sikeres magyar mezőgazdaság 2004-ben már egy ideje csupán árnyéka volt korábbi önmagának. Részaránya a rendszerváltás után a foglalkoztatásban, a beruházásokban, a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének és ezzel összefüggésben a bruttó hazai terméknek (GDP) az előállításában szinte folyamatosan csökkent. Az EU-tagsággal az új tagállamok egy nagy, de versengő piac részévé váltak,amely óriási lehetőségeket kínál az országok mezőgazdasága számára. Ugyanakkor az egyes nemzetek mezőgazdaságainak számottevően kiéleződött versenyhelyzettel kell megbirkózniuk az uniós és – ennek részeként – a hazai piacaikon is. Az uniós csatlakozás egészében jó hatással volt az új tagállamokra, bár az egyes országok más-más módon éltek a lehetőségeikkel. A velünk együtt csatlakozó országok és hazánk alkalmazkodásáról a Közös Agrárpolitikához megállapítható, hogy minden ország nyert a csatlakozással, de az új tagországok közül Lengyelország,Litvánia és Lettország tudott a legjobban alkalmazkodni az EU által kínált feltételekhez és az adott lehetőségeket a legjobban ezek az országok tudják kihasználni. Ebben a folyamatban az egyik legkritikusabb tényező a csatlakozást megelőző évek agrár- és támogatáspolitikája volt. A támogatások akkor lettek volna igazán kedvezőek, ha azt a tagországok elsősorban a termelők versenyképességének fokozására fordítják. Azonban a támogatásokat Magyarország döntően ár- és piactámogatásként nyújtotta, ennek következtében nem lehetett kihasználni a maga teljességében a csatlakozás nyújtotta lehetőségeket. Azok az országok viszont, ahol korábban a támogatások szintje alacsony volt, és az ár- és piactámogatások csekélyek voltak, kedvezőbben válaszoltak az EU-tagságra. Ez a megállapítás elsősorban Lengyelországra vonatkozik, ahol a csatlakozás után a KAP és a kitágult piacok által a termelőknek nyújtott ösztönzők következtében számottevően nőtt a termelés, és a kereskedelem is kedvezően reagált. Az új tagállamok első öt évének összegzett tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják,hogy a KAP még az elérhető módosításokkal együtt sem igazán felel meg az új tagállamoknak, főleg a szegényebbeknek. Ilyen körülmények között még mindig a mezőgazdaság versenyképességének megteremtése és a vidéki szegénység elleni küzdelem a legsürgetőbb feladat. A folyamatok átláthatóságának, megértésének segítése érdekében szükség van olyan hosszú idősorokat felölelő elemzésekre, amelyek nyomon követik és tárgyszerűen tükrözik a tényeket, illetve az eseményeket. Kapronczai István immár második alkalommal teszi ezt meg. A szerkesztésében 2003-ban megjelent A magyar agrárgazdaság a rendszerváltástól az Európai Unióig című kiváló művének méltó folytatása e könyv. Úgy vélem, hogy e munka – amelyben a csatlakozás utáni első öt év hazai történéseit dolgozza fel és egészíti ki egy rövidebb nemzetközi kitekintéssel – egyik legfontosabb hozadéka, hogy a szakmai szereplők és a közvélemény előtt is torzításmentes, reális kép alakulhat ki az agrárgazdaságról. A szerző a kötet elkészítése során tényszerű adatközlésre és a rá jellemző objektív folyamatleírásra törekedett. A könyv igyekszik megteremteni annak a lehetőségét,hogy a vizsgált években megfigyelhető tendenciákról ki-ki szakmai meggyőződése alapján, a maga területén vonjon le következtetéseket. Ajánlom mindazoknak ezt a könyvet, akik élni akarnak ezzel a lehetőséggel. Csáki Csaba akadémikus

Eredeti ár: 4 600 Ft
Kedvezményes ár: 3 680 Ft

A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai-Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája

A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai-Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája

(Szépséghibás példány) Munkánk e kötetében a mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjait tárgyaljuk, a szintén megjelent további három kötetének tartalmában is kellő egyensúlyban és harmóniában vannak a mezőgazdasági termelés három főágazatának (növénytermesztés, kertészet. állattenyésztés) termelésszervezési, és az eredményes gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen üzemgazdasági és vállalkozási ismeretek. Munkánknak — főiskolai oktatásunk jellegének is megfelelően — feladata megismertetni a hallgatót és a gyakorlati gazdálkodót is, a technológia megválasztásától az értékesítésig terjedő termelési és értékképző folyamat tudatos ökonómiai szemléletű szabályozásával.

Eredeti ár: 3 700 Ft
Kedvezményes ár: 2 960 Ft

Mezőgazdasági szövetkezetek az Európai Unióban

Mezőgazdasági szövetkezetek az Európai Unióban

E könyv az Európai Unió mezőgazdasági szövetkezeteinek fejlődését tárgyalja. Tizenöt fejezete tizenöt országot mutat be, melyekben több olyan, egész Európára érvényes trendet ír le, mely számos következtetésnek és javaslatnak szolgál alapul. Mivel nincs rá mód, hogy közreadjuk tizenöt különböző ország minden adatát, ezért csak azokra a fő, Európa-szerte érvényes trendekre és kérdésekre koncentrálunk, amelyek a szövetkezeti vezetőket, az ügyintézőket, valamint képviselőiket befolyásolják akkor, amikor a nemzeti és európai szervezetekben és kormányhivatalokban a szövetkezeti politikát alakítják. Az egyes országokra vonatkozó külön információk megfelelő fejezetekben találhatók. A mezőgazdasági szövetkezetek EU-tagországbeli fejlődési trendjének megismerése a hazánkban most alakuló, illetve tevékenységüket éppen csak elkezdő szövetkezeteknek, de maguknak a gazdáknak, illetve mindazoknak, az új típusú szövetkezetek alapításával foglalkoznak is, hasznos ismereteket nyújt. Az új típusú szövetkezetek kialakítását feltétlen szükségesnek tartjuk —egyben sok türelmet és tőkét igénylőnek is. Ezzel a könyvvel kívánunk e munka minden szereplőjének sok sikert!

Eredeti ár: 2 400 Ft
Kedvezményes ár: 1 920 Ft

A mezőgazdasági gépesítés ökonómiája és menedzsmentje

A mezőgazdasági gépesítés ökonómiája és menedzsmentje

Hazánkban a mezőgazdasági gépesités ökonómiájával kapcsolatban átfogó irodalmi alkotás az 1970-es évtized első felében, DIMÉNY IMRE munkásságának köszönhetően jelent meg 1971-ben „A gépesítés ökonomiája a mezőgazdaságban ‚ 1973-ban .Az állattartás gépesítésének ökonómiája”, 1975-ben „A gépesítésfejlesztés ökonómiája a mezőgazdaságba”. Az elmúlt, több, mint húsz esztendő alatt, a témában hasonlóan átfogó mű nem került piacra. Könyvünkkel ezt az űrt is szeretnénk némiképpen kitölteni, ugyanak kor célunk a témába vágó ismeretek korszerű rendszerbefoglalása is. A könyv több szerző munkája, akik szakterületük elismert képviselői és több éves felsőoktatási tapasztalatokkal is rendelkeznek. Szerkesztőként arra törekedtem, hogy az egyes fejezetek megőrizzék a szerző egyéniségéből fakadó sajátosságukat. Csak remélni merem hogy mindez nem megy a tanulhatósag rovására. Szeretném, ha munkánk hasznára válna mindazoknak, akik az agrárökonómia, az agrármenedzsment, a műszaki fejlesztés és a gépesítésfejlesztés terén kívánják felsőfokú ismereteiket gyarapítani. Ugyanakkor abban is bízom, hogy az iskolapadból már kikerült, gyakorló szakemberek is érdeklődéssel és haszonnal forgatják majd könyvünket.

Eredeti ár: 3 800 Ft
Kedvezményes ár: 3 040 Ft

A termőföldhasználat gazdasági kérdései

A termőföldhasználat gazdasági kérdései

E könyvvel elsődlegesen az a cél, hogy eligazodást, tájékozódást nyújtsunk a földhaszrálatra vonatkozóan az érdeklődők számára. A kiadvány terjedelmi korlátai miatt röviden utalunk a rendszerváltás előtti tulajdoni és használati viszonyokra, s részletesebben foglalkozunk az azt követő földhasználat földbérlet jellemzőivel. Ezt megelőzően át kell tekintenünk a Magyarországon rendelkezésre álló földterület nagyságát, illetve az egyes művelési ágak alakulását is. Mmdenekelőtt azonban szólnunk kell azokról a jellemző tulajdonságokról, amelyek a földet, mint tőkerészt megkülönböztetik a többi — mezőgazdasági termelésben résztvevő — tőketényezőtől.

Eredeti ár: 2 300 Ft
Kedvezményes ár: 1 840 Ft

« »
Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés Kiemelt ajánlatunk