Könyvek
kategóriák

Európai uniós projektek pénzügyi menedzsmentje

Szerző: Dr. Kárpáti László
Ár: 4400 Ft Kiadói ár: 3520 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

A könyv pénzügyi menedzsmenttel foglalkozó részénél alapvetőnek tekintjük az elméleti ismeretek áttekintését. Ezt részben képletek, ill. formulák, részben grafikus ábrák formájában végezzük el, amelyeket szövegesen magyarázunk. Több esetben példákkal mutatjuk be az egyes formulák alkalmazásának módját, ill. megjegyzéseket fűzünk ezekhez a kérdésekhez. A nagyobb összefüggések jobb megértését esettanulmányok bemutatásával segítjük elő. Az egyes pontok végén pedig önellenőrző kérdésekkel segítjük a felkészülést. Ne feledjük, hogy minden elméleti ismeret annyit ér, mint amennyivel elő tudjuk segíteni a jobb gyakorlatot. A gyakorlat ismertetésére helyezzük a hangsúlyt és bátorítjuk az olvasót, hogy kövesse nyomon a feladatok megoldását, és önállóan is oldjon meg pénzügyi feladatokat.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 134 oldal
ISBN/ISSN: 9639553840
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Tartalom


1. Bevezetés

2. A pénzügyek alapkérdései
2. 1.A bevételek és kiadások struktúrájának vizsgálata
2. 2. A vállalkozások tőkeszerkezete
2. 3. A nem jövedelemérdekelt szervezet pénzügyi struktúrája

3. Hatékonyság
3.1. A hatékonyság értelmezése és alkalmazásának indokolása
3.2. Az átlagos hatékonyság vizsgálata
3.3. A ráfordítások pótlólagos hatékonysága
3.4. A ráfordítások marginális hatékonysága
3.5. Több ráfordítás egyidejű optimalizálása a marginális hatékonyság segítségével

4. A pénz időértéke
4.1. A pénz időértékének jelentősége
4.2. A pénz jövőbeni értéke
4.3. A pénz jelenértéke
4.4. Annuitás
4.5. Örökjáradékok

5. Kockázatmenedzselés
5.1. A kockázat fogalma, jelentősége
5.2. Kockázatbecslés szórásszámítással
5.3. Tőkejavak árazási modellje
5.4. A kockázati prémium meghatározása

6. A beruházások értékelése
6.1. A beruházás fogalma és hagyományos értékelése
6.2. A beruházás értékelése nettó jelenértékkel
6.3. Belső megtérülési ráta
6.4. Beruházási számítások alkalmazása a projekteknél

7. A finanszírozás menedzselése
7.1. A finanszírozás általános kérdései.
7.2. A finanszírozás költségei
7.3. A projektfinanszírozás statikus megközelítése
7.4. A projektfinanszírozás dinamikus megközelítése

8. A nemzetközi pénzügyek alapkérdései
8.1. Külföldi pénz szerepe a finanszírozásban
8.2. Árfolyam alakulás és előrejelzés
8.3. Külföldi pénz szerepe a projekteknél

9. Záró gondolatok

Felhasznált irodalom

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

1.BEVEZETÉS

Magyarország 2004. évi Európai Uniós csatlakozását megelőzően már több mint egy évtizede lehetőség volt arra, hogy különböző európai uniós projektekben vegyünk részt. A rendszerváltást követő 1-2 év után magyar vállalkozások, illetve intézmények nemcsak részt vehettek, hanem vezetői is lehettek egy-egy, európai uniós forrásból finanszírozott projektnek. Szerző a kezdetektől napjainkig részt vett ilyen projektek tervezésében és lebonyolításában, amelyeknek skálája oktatási tevékenységektől egészen a beruházások finanszírozásának vizsgálatáig terjedt.

Az egyes uniós projektek finanszírozásának jellegzetességei részben megegyeznek, részben eltérnek egymástól. Ugyanazon típusú projekteknél is több változást lehetett tapasztalni az egyes évek során. Ennek megfelelően az uniós projektek pénzügyi menedzsmentjénél az azonosságokra tesszük a hangsúlyt jelen könyvünkben. Az egyes típusú projektek finanszírozásának eltérő jellegzetességeit az adott projekt kapcsán lehet megismerni. Az egyezések a különböző projekteknél lehetővé teszik azt, hogy meg lehessen fogalmazni azokat az általános pénzügyi elveket, amelyek minden projektre általánosan jellemzők. Ez természetesen szükségessé teszi azt, hogy a különböző projektek végrehajtásának pontos szabályait a projektvégrehajtók megismerjék és alkalmazzák, az adott típusú projektnél.

Ahhoz, hogy a projektfinanszírozás egyes kérdéseivel kapcsolatban az olvasó megismerkedjen a specialitásokkal, indokolt a vállalati pénzügyek néhány alapvető kérdését is - ismétlés jelleggel - áttekinteni, hiszen az itt leírtakra támaszkodva lehet majd a könyv későbbi részeiben a megfelelő információkra támaszkodni. A könyv tehát a vállalati pénzügyek alapvető ismereteire épül, azonban esetenként felismerhető a marketing egyes területeinek jelenléte is könyvben.

A projekteknek ki kell elégíteni nemcsak az Európai Unió pénzügyi követelményeit, hanem úgy kell azokat végrehajtani, hogy az a projekt eredményeiben érdekeltek számára is pozitív eseményként tűnjön fel. Ez az ún. végső kedvezményezettek igényeinek megismerését, az ezzel kapcsolatos kérdések kommunikációját igényli, amelyek a marketing eszközeivel kezelhetők megfelelően. A szerző tehát mintegy évtizedes tapasztalatait adja közre kellő elméleti megfontolások mellett a könyvben. Ezen tapasztalatok mindenekelőtt a könyvben alkalmazott gyakorlati feladatok megoldásánál, illetve a pénzügyi menedzsment egyes kérdéseihez fűzött megjegyzések formájában találhatók meg.

Az EU projektek mint minden más gazdasági jellegű tevékenység - egy jó pénzügyi tervre kell, hogy támaszkodjanak. A projekt pénzügyi terve viszi át a valóságba azokat az elveket és célkitűzéseket, amelyek a projekt megvalósítása kapcsán megfogalmazódnak. A sikeres projekt készítésének alapvető eleme tehát egy jó pénzügyi terv elkészítése, hiszen a legjobb ötletek és célkitűzések sem valósíthatók meg olyan módon, ha ezek nem kellően megtervezett, illetve kivitelezett pénzügyi megalapozásra támaszkodnak.

A projektek pénzügyi vizsgálata két oldalt foglal magába.
Az egyik oldal az, hogy milyen célkitűzéseket tartalmaz a projekt, azaz a meghatározott idő alatt milyen fejlesztések megvalósítására kerül sor, ezek hogyan értelmezhetőek pénzügyileg, mennyire reális ezek pénzügyi megalapozása, megfelelnek-e az előzetesen megfogalmazott elvárásoknak, illetve az egymással versenyző alternatív megoldások közül számunkra a legkedvezőbb kerül-e megvalósításra.
A másik oldalt a finanszírozás oldala jelenti, amely azt foglalja magába, hogy az előzőekben megfogalmazott célkitűzések milyen anyagi erőforrásokkal valósíthatók meg, milyen saját és idegen tőke, továbbá támogatás szükséges ezek megvalósításához, ezek milyen módon és időben állnak rendelkezésünkre, és lehetőségünk van-e arra, hogy kellő dinamizmussal hajtsuk végre a feladatot, úgy, hogy ennek a megvalósítása számunkra a lehetőség szerinti legkisebb anyagi áldozatvállalással történjen meg.

A projektek pénzügyi menedzsmentjénél tehát ezen két alapvető oldalt kell összhangba hozni egymással, úgy, hogy ez egyben feleljen meg mind a támogatást nyújtók, úgymint az Európai Unió, illetve a hazai kormányzat igényeinek, mind pedig a végrehajtó végső kedvezményezettek által megfogalmazott igényeknek. A problémát bonyolítja még jó néhány évig az, hogy Magyarországon a törvényes fizetőeszköz a forint és az elszámolásokat ebben kell elvégezni, míg a nemzetközi támogatások általában Euro-ban érkeznek. A forint és Euro árfolyamának változásai egy újabb kockázati elemet visznek be a folyamatba, amelyek a projektek általános kockázatmenedzsmentjével együttesen értelmezendők. Szükségesnek tartjuk ugyanakkor azt, hogy összefoglaljuk a pénzügyek alapvető kérdéseit és a hatékonyság kérdéseit is, mielőtt a pénzügyi menedzsment további kérdéseivel foglalkoznánk. A finanszírozás megfelelő végrehajtása érdekében szükséges ugyanakkor több pénzügyi alapkérdés tisztázása is, úgymint az idő és a pénz összefüggése, továbbá a kockázatmenedzselés általános kérdései. Mivel a hatékonyság általános kívánalom minden gazdasági cselekmény esetén, ezért külön részben tekintjük át a hatékonyság kérdéseit és az egyes hatékonysági mutatók alkalmazását a projekteknél.

A projektek alapvetően befektetés jellegű tevékenységeken keresztül valósulnak meg, amelyek pénzügyi értékelése rendkívül fontos feladat. Át kell tekintenünk ezért azt, hogy korszerűen milyen módon értékelik a beruházási tevékenységeket pénzügyi értelemben, és hogyan lehet ezt alkalmazni arra, hogy adott körülmények között számunkra leginkább megfelelő befektetési változatot válasszuk ki.

A pénzügyi kérdésekkel foglalkozó rész végén a finanszírozás kérdéseivel foglalkozunk, azaz áttekintjük, hogy milyen saját és idegen források állnak rendelkezésre és ezek milyen módon kell, hogy megjelenjenek a projekt pénzügyi menedzsmentjében ahhoz, hogy annak végrehajtását hatékonyan és költségtakarékosan lehessen megvalósítani.

Hogyan használjuk a könyvet?

A pénzügyi menedzsmenttel foglalkozó résznél alapvetőnek tekintjük az elméleti ismeretek áttekintését. Ezt részben képletek, illetve formulák, részben grafikus ábrák formájában végezzük el, amelyeket szövegesen magyarázunk. Több esetben példákkal mutatjuk be az egyes formulák alkalmazásának módját, illetve megjegyzéseket fűzünk ezekhez a kérdésekhez. A nagyobb összefüggések jobb megértését esettanulmányok bemutatásával segítjük elő. Az egyes pontok végén pedig önellenőrző kérdésekkel segítjük a felkészülést.
Ne feledjük, hogy minden elméleti ismeret annyit ér, mint amennyivel elő tudjuk segíteni a jobb gyakorlatot. A gyakorlat ismertetésére helyezzük a hangsúlyt és bátorítjuk az olvasót, hogy kövesse nyomon a feladatok megoldását és önállóan is oldjon meg pénzügyi feladatokat.

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai