Digitális könyvek
kategóriák

Környezetvédelem I.

Szerző: Batta Krisztina - Ságiné Hende Adrienn
Ár: 2300 Ft
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 311 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-309-113-5
Kiadó: Herman Ottó Intézet NKft

Tartalomjegyzék:

I. KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN (Batta Krisztina) 
1. KÖZGAZDASÁGI ALAPFOGALMAK 
1.1. A közgazdaságtan szerepe, célja és alapfogalmai 
1.2. A gazdasági rendszer elemei 
1.2.1. Döntéshozók 
1.2.2. Tevékenységek
1.3. A közgazdaságtan területei 
1.4. Makrogazdaságtani alapfogalmak 
1.5. Mikrogazdaságtani alapfogalmak 
1.5.1. A mikrogazdaságtan vállalatfelfogása 
1.5.2. Kereslet és kínálat összefüggései 
1.5.3. Monopólium 
1.5.4. Társadalmi elosztás és a láthatatlan kéz 
1.5.5. Externáliák – külső hatások 
1.5.6. Közjavak elosztása 
1.5.7. GDP, GNP és problémái 
1.6. Összegzés 
2. KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 
2.1. Környezet és gazdaság kapcsolata 
2.2. A természeti erőforrások fenntartható használata
2.3. Környezetpolitika 
2.3.1. Szabályozó eszközök típusai 
2.3.2. Szabályozás Magyarországon 
2.3.3. Szabályozás az Európai Unióban 
2.4. Környezetmenedzsment 
2.4.1. A környezetgazdálkodás gyakorlati módszerei és azok elméleti alapjai 
2.4.2. A környezetértékelés kérdései
2.4.3. Ökológiai mérlegek 
2.4.4. Energiagazdálkodás 
2.4.5. Vállalati környezetmenedzsment 
2.4.6. Az integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés (IPPC) 
2.4.7. Elérhető legjobb technológia (BAT), az elérhető legjobb megoldás (BATNEEC), a BATRef előírásai
2.4.8. Környezetmenedzsment rendszerek általános jellemzői 
2.4.9. Környezetmenedzsment rendszerek szabványosítása (KIR, ISO 14 001, EMAS)
2.4.10. Környezetbarát vállalatirányítás 
2.4.11. Vállalatok környezeti kockázatainak becslése 
2.4.12. Vállalatok környezeti felelőssége 
2.5. Összegzés 
2.6. Feladatok 
II. KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK (Ságiné Hende Adrienn) 
1. BEVEZETÉS 
2. VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 
2.1. Üzemi vízellátási feladatok 
2.2. Vízkivételi módok 
2.2.1. A felszíni vízkivétel 
2.2.2. A felszín alatti víz kinyerése
2.3. Védőterületek 
2.3.1. Belső védőidom – Belső védőterület 
2.3.2. Külső védőidom – Külső védőterület 
2.3.3. Hidrológiai védőterület 
2.4. Felszíni és felszín alatti vizek vízminőségi monitoringja 
2.5. Felszíni vizek kezelése 
2.6. Felszín alatti vizek kezelése
2.6.1. Gázmentesítés 
2.6.2. Vastalanítás 
2.6.3. Mangán eltávolítása 
2.6.4. Arzénmentesítési technológiák 
2.6.5. Fertőtlenítési eljárások 
2.7. Üzemi szennyvizek kezelése 
2.8. Szennyvíztisztítás 
2.8.1. Fizikai szennyvíztisztítás 
2.8.2. Biológiai szennyvíztisztítás 
2.8.3. Kémiai szennyvíztisztítás 
2.9. Természetes szennyvíztisztítási lehetőségek 
2.10. Szennyvíziszap kezelése 
2.10.1. Sűrítés 
2.10.2. Víztelenítés 
2.10.3. Rothasztás, biogáz termelés 
2.10.4. Komposztálás 
2.11. Közműpótló berendezések 
2.12. Vízszennyező anyagok kibocsátási határértékei
2.13. Számítási feladatok 
2.14. Ellenőrző kérdések 
3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
3.1. Levegőszennyezés, légszennyező anyagok 
3.2. Emisszió, traszmisszió, immisszió, határértékek 
3.3. Kültéri és beltéri légszennyezettség 
3.4. A levegőminőség mérése 
3.4.1. Off-line monitoring 
3.4.2. Online monitoring 
3.4.3. Légszennyezettségi mérőpontok kijelölésének szempontjai 
3.5. Légszennyezőanyag kibocsátás mérése 
3.6. Légszennyező anyagok leválasztása 
3.6.1. Porleválasztó berendezések 
3.6.2. Gáz halmazállapotú szennyezőanyagok elválasztása 
3.7. Számítási feladatok 
3.8. Ellenőrző kérdések 
4. TALAJVÉDELEM 
4.1. Talajvédelem 
4.2. Talajremediáció 
4.3. Talajszennyező anyagok 
4.3.1. Szerves vegyületek (ásványi olaj származékok, oldószerek, növényvédőszerek) 
4.3.2. Nehézfémek 
4.4. Talajtisztítási technológiák 
4.4.1. Átlevegőztetéses eljárás 
4.4.2. Talajmosási eljárások 
4.4.3. Termikus eljárások 
4.4.4. Biológiai eljárások 
4.4.5. Rögzítési, lekötési, szilárdítási eljárások 
4.4.6. Talajvíztisztítás in situ, és on site módjai 
4.6. Ellenőrző kérdések 
5. ZAJ- ÉS SUGÁRVÉDELEM 
5.1. A zajvédelem feladata 
5.2. Környezeti zajterhelés jellegzetességei 
5.2.1. Környezeti zaj 
5.2.2. Zajjellemzők 
5.3. A zajtérképezés 
5.3.1. A stratégiai zajtérkép 
5.3.2. A zajterhelési zajtérkép 
5.3.3. A konfliktustérkép 
5.4. Az intézkedési terv 
5.5. Zajszintek 
5.6. A környezeti zajterhelés határértékei
5.7. Zajszint csökkentése 
5.7.1. Aktív és passzív zajvédelem 
5.7.2. Műszaki megoldások 
5.7.3. Adminisztratív eszközök 
5.7.4. Tervezési eszközök 
5.8. Településrendezés, településüzemeltetés zajvédelmi feladatai 
5.9. Radioaktív anyagok az üzemben 
5.9.1. A radioaktív sugárzás élettani hatásai 
5.9.2. A sugárvédelem célkitűzései 
5.9.3. A sugárvédelem alapelvei
5.10. Radioaktív hulladékok és besorolásuk 
5.11. Radioaktív hulladékok kezelése 
5.12. Számítási feladatok 
5.13. Ellenőrző kérdések 
6. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
6.1. A hulladék fogalma, csoportosítása 
6.2. A hulladékgazdálkodás 
6.3. A hulladékgyűjtés és szállítás formái 
6.4. Hulladékkezelés és a hulladékhierarchia
6.5. Hulladékhasznosítás 
6.6. Hulladékártalmatlanítás égetéssel és lerakással 
6.7. Veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása 
6.8. Veszélyes hulladékok szállítása, a szállítás kísérő dokumentumai
6.9. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 
6.10. Hulladékminősítés 
6.11. Számítási feladatok
6.12. Ellenőrző kérdések 
FOGALOMTÁR 
III. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGTAN (Batta Krisztina) 
1. VESZÉLYES KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYAGOK
1.1. Környezet-egészségtani alapfogalmak 
1.1.1. A méreg fogalma 
1.1.2. Dózis fogalma 
1.1.3. Veszélyes anyag és veszélyes készítmény fogalma, LD50 
1.2. Az anyag biológiai hozzáférhetősége 
1.2.1. Expozíció fogalma, módja, időtartama 
1.2.2. A mérgező anyag bejutása a szervezetbe, beépülése a szervezetbe, expozíciós utak 
2. MÉRGEZŐ ANYAGOK ÁTALAKULÁSA A KÖRNYEZETBEN 
2.1. Bioindikáció, bioakkumuláció, biokoncentráció 
2.2. Biodegradáció folyamata 
2.3. Remediációs és bioremediációs technológiák 
2.3.1. Fitoremediációs technológiák 
3. KÉMIAI BIZTONSÁG 
3.1. Kémiai biztonság fogalma és jogszabályi háttere (REACH, CLP / GHS) 
3.1.1. EINECS- és az ELINCS- jegyzék és a REACH 
3.1.2. CLP (besorolás, címkézés és csomagolás) rendelet 
3.1.3. Veszélyes anyagok jelrendszere
3.1.4. Figyelmeztető szabványmondatok – H-mondatok és P-mondatok 
3.1.5. Biztonsági adatlap főbb tartalmi elemei 
3.1.6. Kémiai anyagok engedélyeztetési eljárásai 
3.1.7. Bejelentési kötelezettség, notifikáció 
3.1.8. REACH szerinti regisztráció 
3.2. Termésnövelő anyagok és növényvédő szerek engedélyeztetése 
3.3. Állatgyógyászati szerek engedélyeztetési eljárása 
3.4. Az ökotoxikológia 
3.4.1. Az ökotoxikológiai mérési eredmények szerepe a környezeti monitoringban 
3.4.2. Környezeti expozíció, vegyi anyag környezetbe kerülése 
3.4.3. Kockázat, a kockázatbecslés lépései 
3.4.4. Szerves anyagok (VOC, HCHO, halogénezett szénhidrogének) 
3.4.5. Klórozott szénhidrogének 
3.4.6. Szerves foszforsavészterek 
3.4.7. Triazinok és származékaik 
3.4.8. Poliklórozott bifenilek (PCB) 
3.4.9. Poliklórozott p-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (dioxinok) 
3.4.10. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) 
4. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGTAN TERÜLETEI 
4.1. A Környezet és az egészség kapcsolata, az egészség meghatározói 
4.2. Környezetszennyezésre visszavezethető megbetegedések és halálozások száma 
4.3. A környezet-egészségtan feladatai 
4.3.1. A környezeti ártalmak és a környezeti hatások okozta egészségkárosodások megelőzése 
4.3.2. Állami szervek környezet-egészségtani feladatai 
4.4. A légszennyezés környezet-egészségügyi hatásai 
4.4.1. Kültéri és beltéri levegőszennyezés 
4.4.2. A levegőt szennyező gáznemű anyagok (szén-monoxid, kén-dioxid, ammónia és kénhidrogén), a levegőt szennyező szilárd anyagok, szálló porok hatása az emberi szervezetre 
4.4.3. Radon hatásai 
4.5. A vízszennyezés környezet-egészségügyi hatásai 
4.5.1. Ólom, arzén, higany, kadmium beépülése a táplálékláncba, következményeik 
4.5.2. Szerves szennyezők: detergensek, peszticidek, POP (persistent organic pollutants) anyagok 
4.5.3. Mikrobiológiai eredetű szennyezők az ivóvízben 
4.6. A talajszennyezés környezet-egészségügyi hatásai 
4.6.1. Talajszennyezés 
4.6.2. Mezőgazdaságban alkalmazott kemikáliák, műtrágyák, szerves trágyák és azok környezeti és humánegészségügyi hatásai
4.7. Gyógyszeralapanyagok és gyógyszerkészítmények hatása az emberi egészségre 
4.7.1. Gyógyszerfogyasztási szokásaink környezet-egészségügyi következményei 
4.7.2. Hormonjellegű anyagok hatása az emberre, élővilágra, nemi jellegre és a szaporodásra 
4.7.3. Az embrionális fejlődést befolyásoló környezeti és genetikai tényezők 
4.8. Idegrendszer károsodása a környezeti hatásokra 
4.9. Érzékszervek változásai környezeti hatásokra (pl. nagyothallás, vakság) 
5. ÉLELMISZERBIZTONSÁG KÖRNYEZETI VONATKOZÁSAI 
5.1. Élelmiszer-biztonsági alapfogalmak 
5.2. Élelmiszer-biztonsági kockázatok 
5.2.1. Biológiai kockázatok 
5.2.2. Kémiai-toxikológiai kockázatok 
5.3. Élelmiszerek ökológiai-, természet- és környezetvédelmi értéke 
5.4. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar által felhasznált
kemikáliák környezet-egészségügyi hatásai
5.4.1. A növényvédő szerek, a táplálékkiegészítők, és az antibiotikumok használata és környezet-egészségügyi következményei 
5.4.2. Az élelmiszer-adalékanyagok, a színezékek, a tartósítószerek és az ízesítőanyagok használatának környezet-egészségügyi vonatkozásai 
5.5. Biotechnológia mezőgazdasági alkalmazásának lehetőségei és azok hatásai 
5.5.1. A biotechnológia és a géntechnológia
5.5.2. A géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) engedélyezésének és forgalmazásának szigorú szabályozása 
5.6. Egyértelmű címkézés: az egészségességre vonatkozó állítások helytálló megadása 
5.7. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, és a megyei kormányhivatalok szerepe 
6. ÖSSZEGZÉS 
7. FELADATOK 
IV. SZAKMAI SZÁMÍTÁSOK (Ságiné Hende Adrienn) 
1. Mértékegységek 
2. Gázokkal, gázelegyekkel kapcsolatos számítások 
3. Koncentrációk számítása 
4. Lúgosság, vízkeménység számítása 
5. Erős sav, erős bázis pH-jának számítása, semlegesítéssel kapcsolatos számítási feladatok 
6. Gravimetriás, titrimetriás feladatokhoz kapcsolódó számítások 
7. Vízminőség-védelemhez kapcsolódó számítási feladatok 
8. Levegőtisztaság-védelemhez kapcsolódó számítási feladatok 
9. Talajvédelemhez kapcsolódó számítási feladatok 
10. Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó számítási feladatok
11. Zajvédelemhez kapcsolódó számítási feladatok 
12. Radioaktivitáshoz kapcsolódó számítási feladatok 
MELLÉKLETEK 
1. Melléklet 
2. Melléklet 
3. Melléklet 
4. Melléklet 
IRODALOMJEGYZÉK 
ÁBRAJEGYZÉK 
TÁBLÁZATJEGYZÉK 

mutass többet mutass kevesebbet

A témához kapcsolódó további kiadványok

A kategória legkedveltebb kiadványai